Month: May 2015

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๘/๒๕๕๘

May 25, 2015

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่สนใจความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทุกท่านครับ สารฉบับนี้ผมคงชวนคุยเรื่องราวเกี่ยวกับงานมิติใหม่การศึกษา, งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘, ๒๕๕๙ เริ่มเลยนะครับ…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘

May 19, 2015

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่สนใจ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาทุกท่าน ขณะนี้โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๘ แล้ว สพฐ.ได้แบ่งสายเยี่ยมเยียนโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อดูความพร้อมของโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งก็พบว่าโรงเรียนทั้งหมดที่ไปเยี่ยมมานั้นมีความพร้อมเต็มที่ ในการจัดการเรียนการสอน ต้องขอชื่นชม ในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ฉบับนี้ ผมขอเสนอ ๒ เรื่อง คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงานปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย เริ่มเลยนะครับ…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๖/๒๕๕๘

May 11, 2015

สวัสดีครับท่านผู้สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทุกท่านครับ เหลืออีกสัปดาห์เดียวเท่านั้นโรงเรียนก็จะเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กันแล้วฉบับนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียนกันดีกว่าครับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก คือ การเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง ส่วนที่สอง คือ การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน เริ่มเลยนะครับ…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘

May 6, 2015

สวัสดีครับ ท่านผู้สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทุกท่านครับ ในช่วงนี้มีกิจกรรมหลายอย่างที่ สพฐ.กำลังดำเนินการ โดยไม่ต้องรอแก้กฎหมายใดๆ ไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ กิจกรรมดังกล่าวที่นำเสนอในฉบับนี้มี ดังนี้ครับ…