Day: April 8, 2015

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘

April 8, 2015

สืบเนื่องจากกระผมได้รับความไว้วางใจจากท่านเลขาธิการ กพฐ.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งให้กระผมเป็นโฆษก สพฐ. ดังนั้น จึงขอใช้เวทีนี้สื่อสารเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทุกท่านที่สนใจได้รับทราบและใช้เป็นเวทีสาธารณะสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เจริญรุดหน้าต่อไป ในการนำเสนอนั้นคงเป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปฏิรูปการศึกษาและการแจ้งข้อราชการของ สพฐ. โดยจะนำเสนอในทุกๆวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มเลยนะครับ…